De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.tv-2go.nl en tevens het gebruik van de televisiediensten via app TV2GO of via de website.


Door deze website of app te bezoeken en/of de op of via deze website of app aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.


Gebruik van de TV-2GO-website en app
De informatie op deze website en in de app is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel TV-2GO zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en app en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan TV-2GO niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. TV-2GO garandeert evenmin dat de website of app foutloos of ononderbroken zal functioneren en wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website of app uitdrukkelijk van de hand.


Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer TV-2GO links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door TV-2GO worden aanbevolen. TV-2GO aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door TV-2GO niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.


Informatie gebruiken
TV-2GO behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie van deze website of app te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming van TV-2GO of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.
Wijzigingen
TV-2GO behoudt zich het recht voor de op of via deze website/app aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.


Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.